کتاب نبرد برادران

نبرد برادران: ویلیام، هری و داستان درونی یک خانواده ی درگیر آشفتگی پرفروش های ساندی تایمز و نیویورک تایمز این کتاب توسط رابرت لیسی یک کارشناس سلطنتی و نویسنده ی بسیاری از کتاب های پروفرش نوشته شده است.در این کتاب به رابطه‌ ی میان دو برادر سلطنتی از زمان صمیمی بودن تا زمان سرد شدن […]